שירות לקוחות: 03 - 6241049
סגור
כל הקטגוריות
  פילטרים
  חיפוש

  מדיניות הפרטיות באתר

  מדיניות הפרטיות באתר

  אין חובה למסור פרטים אישיים באתר וניתן לרכוש בו מוצרים ללא צורך ברישום מוקדם אולם אי מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
  האתר ו/או החברה עושים מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות הפרטים האישיים של לקוחות האתר אולם היות ומדובר בסביבה אינטרנטית שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
  החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, פגיעה בשם טוב ומוניטין שיגרמו אם וככל שיגרמו בשל פגיעה בפרטיות וסודיות פרטי הלקוחות.

  האתר ו/או החברה לא יעבירו פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים באתר.
  יובהר כי האתר ו/או החברה רשאים להשתמש במידע אישי של הלקוחות לצרכים פנימיים שיווקיים, כגון ניתוח מידע בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של לקוחות, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות cookies. כל לקוח יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שחלק מהפונקציות באתר כגון רשימת משאלות, השוואת מוצרים, והצעות שיווקיות שונות עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
  מובהר כי רישום פרטים באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים [SMS] מהחברה, שמטרתם לעדכן את הלקוח בנושאים שונים כגון פרטים על ביצוע רכישה ואשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרסום ועידוד שימוש חוזר באתר, לרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות לחיצה על הקישור "הסר מרשימת הדיוור" . ניתן גם לבקש הסרה מרשימת הדיוור במייל לשרות לקוחות לכתובת service@cookstore.co.il.
  האתר ו/או החברה יענו לכל בקשה למסירת מידע, כולל מידע אישי, אם תוגש בהתאם להליך חוקי כגון צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.
  אבטחת פרטי כרטיסי אשראי
  האתר סולק בסליקה חיצונית ומאובטחת את כרטיסי האשראי באמצעות החברות פלאכרד ו- Paypal . שכך, פרטי האשראי של הלקוחות אינם נשמרים באתר ונותרים מאובטחים בכל שלבי ביצוע העסקה.
  האתר מאובטח על פי תקן PCI ופרוטוקול תקשורת SSL המעניקים לכם ביטחון מקסימלי שפרטיכם יישמרו חסויים ובטוחים.